Ֆինանսներ

Ֆինանսներ ֆակուլտետը առաջարկում է մագիստրոսական կրթություն 2 տարի տևողությամբ: Մեր դասընթացները հնարավորություն են տալիս ընտրել կրթության հաջորդ մակարդակը, ինչպես նաև զբաղվել մասնագիտական գործունեությամբ ֆինանսների բնագավառում:
 • Ուսուցման տևողությունը: 2 տարի
 • Կրթական աստիճանը: Մագիստրոսի
 • Մասնագիտությունը: Ֆինանսներ

Ֆինանսներ մասնագիտության ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ – տնտեսագիտական, ընդահանուր մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ: Ծրագրի ընդհանուր կառուսցվածքը բերված է ստորև.

Կրթամաս Կրեդիտներ Դասընթաց - մոդուլների քանակը
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալական դասընթացներ 36 18
Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական 18 5
Ընդհանուր մասնագիտական
կուրսային աշխատանք
 • 160
 • 2
 • 36
 • 1
Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
կուրսային աշխատանք
 • 10
 • 2
 • 4
 • 0
Կրթական այլ մոդուլներ 24 4
Ընդամենը 240 62