Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա ֆակուլտետը առաջարկում է բակալավրական կրթություն 4 տարի տևողությամբ: Մեր դասընթացները հնարավորություն են տալիս ընտրել կրթության հաջորդ մակարդակը, ինչպես նաև զբաղվել մասնագիտական գործունեությամբ հաշվողական տեխնիկայի կիրառման բնագավառում:
 • Ուսուցման տևողությունը: 4 տարի
 • Կրթական աստիճանը: Բակալավրի
 • Մասնագիտությունը: Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա մասնագիտության ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ – տնտեսագիտական, ընդահանուր մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ: Ծրագրի ընդհանուր կառուսցվածքը բերված է ստորև.

Կրթամաս Կրեդիտներ Դասընթաց - մոդուլների քանակը
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
պարտադիր
կամընտրական
 • 36
 • 32
 • 4
 • 12
 • 10
 • 2
Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական
պարտադիր
կամընտրական
 • 10
 • 8
 • 2
 • 5
 • 4
Ընդհանուր մասնագիտական
կուրսային աշխատանքներ
 • 160
 • 4
 • 37
 • 2
Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ 10 4
Կրթական այլ մոդուլներ 24 4
Ընդամենը 240 62